دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، شهریور 1398 
بررسی دید پیرامونی حشرات و قیاس آن در آثار علمی و هنری

صفحه 20-38

سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ سیده فرزانه رئیس الساداتی


تحلیل نشانه‌شناسیِ معناگرا در فیلم «فروشنده»

صفحه 73-88

وحید سجادی فر؛ طاهره ایشانی؛ مسعود باوان پوری