بررسی تطبیقی داستان چهارم عزاداران بیل و فیلم گاو بر اساس رویکرد نوشکل‌گرایی(Neo-Formalism)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

10.22128/jdva.2019.169