درباره نشریه

فصلنامه تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی در راستای هموار ساختن فضای پژوهش و گشودن امکان دسترسی دانشجویان، اساتید، و محققان رشته‌های گروه آموزشی هنر به آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در عرصه‌های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، و پژوهش‌های هنر، و نیز کمک به ارتقای سطح و میزان تولیدات علمی و دانشگاهی بومی، در نظر دارد نتایج تحقیقات روش‌مند پژوهشگران مقاطع تحصیلات تکمیلی را، با رعایت ضوابط و رویکردهای علمی-پژوهشی، منتشر نماید. زمینه‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی فصلنامه به قرار زیر است:

1) هنرهای نمایشی

الف) نمایش و ادبیات نمایشی       ب) تولیدات تلویزیونی     ج) هنرهای دیجیتال     د) تصویر متحرک     ه) سینما            و) هنرهای اجرایی

2) هنرهای تجسمی

الف) گرافیک          ب) نقاشی            ج) پیکرسازی      د) انواع هنری نوپدید

3) پژوهش هنر  

الف) فلسفه هنر     ب) مطالعات تطبیقی هنر       ج) جامعه‌شناسی هنر    د) انسان‌شناسی هنر   ه) نظریه‌های تاریخ هنر         و) روان‌شناسی و هنر