مقایسه تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شن‌های زمان و گرشاسپ: سرآغاز حماسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

2 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 *دانشجوی دکتری حکمت هنرهای دینی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

10.22128/jdva.2019.170