تخیل‌شناسی شعر و نقاشی "ضامن آهو "در آثار سلیمی تونی و محمود فرشچیان (بر اساس نظریه‌ی ژیلبردوران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر- دانشگاه الزهرا

2 استاد دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء