بررسی روایت پسامدرن در ساختار انیمیشن سینمایی معاصر (بررسی موردی: آقای پی‌بادی و شرمن، هتل ترانسیلوانیا، پرنسس و قورباغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد انیمیشن، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس