بررسی استفاده از «آینه» در پیشبرد بیان سینمایی پست مدرنِ فیلم «قوی سیاه» ساخته «دارن آرونوفسکی

نویسندگان

1 استادیارگروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد گروه سینما دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

10.22128/jdva.2019.173