تاثیر مینیمالیسم بر سبک فیلمسازی "سهراب شهید ثالث"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد- دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر