تحلیل نشانه‌شناسیِ معناگرا در فیلم «فروشنده»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان