بررسی تطبیقی منظره نگاری نگارگری مکتب تبریز ایلخانی و مکتب شیراز تیموری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشگاه ادیان و مذاهب