سینمای پست مدرن در تقابل با سینمای مدرن: سگمنت در مقابل اپیزود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد سینما دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

10.22128/jdva.2019.172