دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1396، صفحه 1-101 
3. بررسی ویژگی‌های انتزاعی در نقاشیخط‌های صداقت جباری

صفحه 31-47

حبیب الله صادقی؛ مرتضی افشاری؛ مینا محمدی