مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی (JDVA) - فرایند پذیرش مقالات