مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی (JDVA) - اهداف و چشم انداز