مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی (JDVA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله