کلیدواژه‌ها = تعزیه
بررسی نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از متون تعزیه

دوره 1، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 35-56

مهدی پوررضائیان؛ فرهاد بردباری


تعزیه، انفجارنشانه‌ها

دوره 1، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 5-16

محمود عزیزی؛ علی عسکر علیزاده مقدم؛ زینب صابر