کلیدواژه‌ها = سینمای تجربی
واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن

دوره 1، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 57-68

ادهم ضرغام؛ پیام زین العابدینی؛ الهام میرکمالی