واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران، هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

اولین فعالیت‌های برادران لومیر و ادیسون پس از اختراعشان "دوربین فیلمبرداری"، ثبت اولیه فیلم‌های تجربی تاریخ سینماست. فیلم‌سازان و نظریه‌پردازانی که در حیطه این هنر رشد کرده و صاحب‌نظر شدند، کوشش نمودند تا به مرور، علم و دستور زبان سینما را به نگارش درآورده و سبک‌ها، ژانر‌ها و انواع دسته‌بندی برای فیلم‌ها را تعریف نمایند. همچنین آن‌ها روش‌‌های گوناگونی در ساخت فیلم را تجربه و ایجاد کردند که در گذر زمان بدل به نوعی خاص از فیلم‌سازی به نام فیلم‌تجربی شد. با وجود اینکه همان تجربیات ابتدایی سینما را می توان سرآغاز تولید فیلم تجربی دانست و تاریخی با تاریخ هم ارز با شروع سینما دارد، اما مسئله اصلی آن است که سینمای تجربی به مرور زمان هویت و مشخصاتی مستقل و مختص خود را یافته است. هدف این تحقیق شناخت معنایی سینمای تجربی بر اساس ویژگی‌های اساسی آن بوده است. روش این پژوهش کیفی با رویکردی توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها