نویسنده = منصور براهیمی
مقایسه تطبیقی ساختار روایی شاهزاده پارس: شن‌های زمان و گرشاسپ: سرآغاز حماسه

دوره 3، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 127-141

منصور براهیمی؛ حسن بلخاری؛ علی رازی‌زاده