نویسنده = معصومه سادات نبی پور
سینمای پست مدرن در تقابل با سینمای مدرن: سگمنت در مقابل اپیزود

دوره 3، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 157-169

احمد الستی؛ معصومه سادات نبی پور