نویسنده = مریم افشار
بازآفرینی آیین با تعلیق زمان، مکان و شخصیت در سینمای بهرام بیضایی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 79-100

حمیرا علیزاده؛ مریم افشار