نویسنده = زینب صابر
تعزیه، انفجارنشانه‌ها

دوره 1، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 5-16

محمود عزیزی؛ علی عسکر علیزاده مقدم؛ زینب صابر