نویسنده = محمد جعفری قنواتی
داستانگزاری و برخی از انواع آن در فرهنگ عامه ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 87-95

محمد جعفری قنواتی