داستانگزاری و برخی از انواع آن در فرهنگ عامه ایران

نویسنده

ویراستار علمی دانشنامه فرهنگ مردم ایران در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی