نویسنده = زهره ضرابی مقدم
شش رویکرد طنز

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 6-15

تاجبخش فنائیان؛ زهره ضرابی مقدم