شش رویکرد طنز

نویسندگان

1 دانشیار و مدرس گروه هنرهای نمایشی ، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ، پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران

2 مدرس دانشگاه دامغان