نویسنده = زهیر نادعلی زاده
وجه کنایی نمایش در شعر

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 20-34

ناصر رحیمی؛ زهیر نادعلی زاده