نویسنده = سارا پوزش
بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 53-62

سارا صادقی نیا؛ سارا پوزش