نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آوانگارد واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]

ا

 • اجرا تعزیه، انفجارنشانه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 5-16]
 • اخلاقیات پوشیدگی هنر؛ مروری بر فلسفه و اخلاقیات امانوئل لویناس و آرای او در باب هنر [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 63-72]
 • ادبیات اقلیت ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمرو زدایی زبانی؛ نفی و شیء های کثرت یافته (با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایش‌نامه‌ی دست آخر ساموئل بکت) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-30]
 • ارکان و عناصر تعزیه، انفجارنشانه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 5-16]
 • امر بیکرانه پوشیدگی هنر؛ مروری بر فلسفه و اخلاقیات امانوئل لویناس و آرای او در باب هنر [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 63-72]

پ

 • پیامبر(ص) بررسی نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از متون تعزیه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 35-56]
 • پدیدارشناسی پوشیدگی هنر؛ مروری بر فلسفه و اخلاقیات امانوئل لویناس و آرای او در باب هنر [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 63-72]
 • پیش‌‌فهم نقش فرانگاره در ادراک تصویر [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]

ت

 • ترجمة نمایشنامه بررسی تطبیقی دو ترجمة فارسی از نمایشنامة غرب حقیقی اثر سم شپرد با تمرکز بر عناصر دراماتیک [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 69-78]
 • تعزیه تعزیه، انفجارنشانه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 5-16]
 • تعزیه بررسی نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از متون تعزیه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 35-56]

خ

 • خورشید نقش فرانگاره در ادراک تصویر [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]

د

 • درک تصویر نقش فرانگاره در ادراک تصویر [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • دیگری پوشیدگی هنر؛ مروری بر فلسفه و اخلاقیات امانوئل لویناس و آرای او در باب هنر [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 63-72]

ر

 • رسانه واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]

ز

 • زیباشناسی پوشیدگی هنر؛ مروری بر فلسفه و اخلاقیات امانوئل لویناس و آرای او در باب هنر [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 63-72]

س

 • ساموئل بکت ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمرو زدایی زبانی؛ نفی و شیء های کثرت یافته (با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایش‌نامه‌ی دست آخر ساموئل بکت) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-30]
 • سم شپرد بررسی تطبیقی دو ترجمة فارسی از نمایشنامة غرب حقیقی اثر سم شپرد با تمرکز بر عناصر دراماتیک [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 69-78]
 • سینما واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]
 • سینمای تجربی واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]

ش

 • شیء های کثرت یافته ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمرو زدایی زبانی؛ نفی و شیء های کثرت یافته (با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایش‌نامه‌ی دست آخر ساموئل بکت) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-30]
 • شخصیت بررسی تطبیقی دو ترجمة فارسی از نمایشنامة غرب حقیقی اثر سم شپرد با تمرکز بر عناصر دراماتیک [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 69-78]
 • شخصیت‏پردازی بررسی تطبیقی دو ترجمة فارسی از نمایشنامة غرب حقیقی اثر سم شپرد با تمرکز بر عناصر دراماتیک [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 69-78]

ط

 • طاووس بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 53-62]

غ

 • غرب حقیقی بررسی تطبیقی دو ترجمة فارسی از نمایشنامة غرب حقیقی اثر سم شپرد با تمرکز بر عناصر دراماتیک [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 69-78]

ف

 • فرانتس کافکا ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمرو زدایی زبانی؛ نفی و شیء های کثرت یافته (با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایش‌نامه‌ی دست آخر ساموئل بکت) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-30]
 • فرانگاره نقش فرانگاره در ادراک تصویر [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • فضاسازی تعزیه، انفجارنشانه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 5-16]
 • فیلم مقایسۀ تطبیقی "فیلم"لیلی و مجنون با "منظومه" لیلی و مجنون نظامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 73-89]

ک

 • کنش دراماتیک بررسی تطبیقی دو ترجمة فارسی از نمایشنامة غرب حقیقی اثر سم شپرد با تمرکز بر عناصر دراماتیک [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 69-78]

ل

 • لیلی و مجنون مقایسۀ تطبیقی "فیلم"لیلی و مجنون با "منظومه" لیلی و مجنون نظامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 73-89]

م

 • مخاطب تعزیه، انفجارنشانه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 5-16]
 • مقایسۀ تطبیقی مقایسۀ تطبیقی "فیلم"لیلی و مجنون با "منظومه" لیلی و مجنون نظامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 73-89]

ن

 • نظامی مقایسۀ تطبیقی "فیلم"لیلی و مجنون با "منظومه" لیلی و مجنون نظامی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 73-89]
 • نظریه هنر پوشیدگی هنر؛ مروری بر فلسفه و اخلاقیات امانوئل لویناس و آرای او در باب هنر [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 63-72]
 • نفی ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمرو زدایی زبانی؛ نفی و شیء های کثرت یافته (با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایش‌نامه‌ی دست آخر ساموئل بکت) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-30]
 • نقش و جایگاه اجتماعی بررسی نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از متون تعزیه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 35-56]
 • نماد بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 53-62]
 • نمایش‌های آیینی بررسی نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از متون تعزیه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 35-56]

ه

 • هنرایرانی بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 53-62]
 • هنر قدسی بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 53-62]