اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد مؤمنی

عضو هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران و دانشکده هنر دانشگاه دامغان

mmomeniut.ac.ir

سردبیر

محمد مؤمنی

عضو هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران و دانشکده هنر دانشگاه دامغان

mmomeniut.ac.ir

دبیر اجرایی

محمد امامی

هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان

emami.mohamad22gmail.com

اعضای هیات تحریریه

فرهاد ناظرزاده کرمانی

استاد، دانشگاه تهران

fnzadehkut.ac.ir

یعقوب آژند

استاد، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران

yazhandut.ac.ir

محمود عزیزی

استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران

mahmudazizi2010yahoo.com

تاجبخش فناییان

دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران

fanaieanut.ac.ir

احمد ضابطی جهرمی

استاد، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما

ahmad-z-jahromiyahoo.com

سید محمد فدوی

استاد، دانشگاه تهران

fadaviut.ac.ir

محمد مؤمنی

عضو هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران و دانشکده هنر دانشگاه دامغان

mmomeniut.ac.ir

اصغر فهیمی‌فر

دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

fahimifarmodares.ac.ir

سید محمد ترابی

دانشیار دانشگاه دامغان

sydtorabiyahoo.com

مقداد جاوید صباغیان

استادیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان

mejaviddu.ac.ir

سارا صادقی نیا

استادیار، دانشکده هنر دانشگاه دامغان

sara.sadeghiniagmail.com

علیرضا رزازی فر

استادیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان

alireza.razzazifargmail.com