وجوه نمایشی داستان استخلاص فناکت و خجند و احوال تیمور ملک از کتاب "تاریخ جهانگشای جوینی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

لزوم پرداختن به اقتباس از آثار ادبی و تاریخی در ایران بر کسی پوشیده نیست­. آثار ادبی و تاریخی­، آثاری هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفتند و هنگامی نیز که مورد توجه واقع شدند و ازآنان فیلمی ساخته شد، آثار با ارزشی شکل گرفت. یکی از این آثار، کتاب گران­بهای جوینی تاریخ جهانگشاست، در این نوشتار تلاش شده است که یکی از وقایع تاریخی این کتاب یعنی ذکر استخلاص فناکت و خجند و احوال تمیور ملک به عنوان اثری که واجد شرایط اقتباس است، مورد بررسی قرار گیرد. این داستان با وجود روایت بسیار قوی و متعدد و ساختار منظم، شخصیت­های بسیار- مانند تیمور ملک که ابرقهرمان است و شخصیت ضدقهرمان و شخصیت­های فرعی- ، کشمکش­های خوب و تعلیق­های جذاب توانایی تبدیل شدن به یک فیلم خوب  حادثه­ای  را دارد.