تاثیر متاتئاتر در نمایشنامة سودولوس اثر پلوتوس در جلب رضایت تماشاگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده سینما- تئاتر، دانشگاه هنر تهران

چکیده

تیتوس ماکیوس پلوتوس1 از کمدی‏نویسان رم باستان است. نمایشنامه‏های کمدیِ پلوتوس و ترنس، که دیگر کمدی نویس معروف رم باستان است، تاثیر زیادی بر مولیر کمدی‏نویس مشهور قرن هفده در فرانسه گذاشته‏اند. شواهدی که به دست ما رسیده‏اند حاکی از این هستند که نمایش‏های پلوتوس در جلب رضایت تماشاگران بسیار موفق‏تر از نمایش‏های ترنس بوده‏اند. یکی از ویژگی‏های آثار پلوتوس، استفاده از متاتئاتر است. پنج وجه مشخصه متاتئاتر عبارتند از: نمایش در نمایش، مراسم در درون نمایش، ایفای نقش در درون نقش، ارجاع‏های ادبی، و ارجاع اثر به خود. در این مقاله پس از معرفی اجمالی پلوتوس و نمایشنامة سودولوس، به اختصار به مفهوم متاتئاتر پرداخته شده و ویژگی‏های آن برشمرده شده‏اند.  سپس این ویژگی‏ها در نمایشنامة سودولوس اثر پلوتوس مورد بررسی قرار گرفته‏اند.  این پژوهش نشان می‏دهد چگونه  پلوتوس با بهره‏گیری از  ویژگی‏های متاتئاتری در نمایشنامة سودولوس به تماشاگران نشان می‏دهد سعی او جلب رضایت آنهاست.  این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای و پایگاه‏های معتبر اینترنتی انجام یافته است.