نقش فرانگاره در ادراک تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه هنر تهران

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران

3 استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موضوع ارتباط از دیرباز یکی از مسائل آدمی بوده است و توان بشر برای ایجاد ارتباط و تفاهم با دیگران بخش مهمی از هویت او به عنوان انسان را شکل داده است. این نوشته به تبیین واژه‌های مرتبط با فهم و پیش‌فهم و ارتباط آن با تصویر پرداخته و موضوع ارتباط را مد نظر قرارداده است؛ سپس با مداقه در مفهوم فهم ادعا می‌کند هر نگاه و هر فهم، حاصل پردازش ذهن بیننده و متاثر از تجربیات پیشین او است. هیچ فهمی بدون پیش‌فهم و هیچ نگاره‌ای فارغ از تاثیر فرانگاره صورت نمی‌گیرد و پیش از آن که فرمی بر روی کاغذ وجود داشته باشد تصویر­هایی در ذهن بیننده موجود است. این نوشته با تبیین واژه‌ی فرانگاره از روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی در 7 مرحله استفاده کرده و فرانگاره‌های ذهنی مخاطبین را مورد تحلیل قرار داده است. در این نوشته با انجام یک پژوهش تصویری، کیفیت غیر قابل اندازه‌گیری فهم، تبدیل به کمیت قابل اندازه‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها