پوشیدگی هنر؛ مروری بر فلسفه و اخلاقیات امانوئل لویناس و آرای او در باب هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ،دانشکده هنر دانشگاه دامغان

چکیده

اگر خواسته باشیم با رویکرد به بحث قدیمی  شکل و محتوا ، تفکر امانوئل لویناس را در باب ماهیت هنر صورت بندی کنیم، باید بگوییم که او به سمت هنری به غایت شکل‌گرا (فرمالیستی) جهت‌گیری میکند و بر مادیت تصویر پای می فشارد. در این مقاله تلاش بر این است تا با آرای فلسفی لویناس و نظریه هنر پر پیچ و خم و گاهی نامنسجم او همراه شویم و به شناسایی آن، که در واقع یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین توجیهات هنر مدرن را فراهم می‌آورد، نایل آییم. از نظر لویناس تصویر دارای خصوصیت پدیداری است. از طرفی ماهیت پدیداری تصویر سبب تنزل آن در مقایسه با  امر اخلاقی میشود و از طرف دیگر هنر به سرزمین گریز از معنی و مادیت متجسم متعلق است. در نظر امانوئل لویناس یک مسئله همیشه به روشنی مشخص است و آن تقدم امر اخلاقی بر امر زیباشناسانه است. در این نوشته سعی شده است وجوهی از تاملات اخلاقی لویناس مکشوف گردد و از این میان به طور خاص به ماهیت هنر نزد لویناس بپردازیم تا جایی که درک همه‌جانبه ای از نظریه هنر لویناس در رابطه با فلسفه عمومی وی حاصل آید.

کلیدواژه‌ها