جایگاه فیلمنامه‌ در آثار تلویزیونی و سینمایی

نویسندگان

1 دانشیار.گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیما

3 دکتری رشته پزوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس