نویسنده = سیده فرزانه رئیس الساداتی
بررسی دید پیرامونی حشرات و قیاس آن در آثار علمی و هنری

دوره 3، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 20-38

سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ سیده فرزانه رئیس الساداتی