نویسنده = مرضیه کثیری
ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه

دوره 2، شماره 6، آذر 1396، صفحه 49-61

فاطمه سلیمانی پور؛ مرضیه کثیری؛ بهروز مینایی