نویسنده = مازیار زند
خوانش نگاره‌های مانوی بر پایه‌ی نظریه‌ی کهن الگوی یونگ

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 33-44

رامینه صراف زاده؛ مازیار زند