نویسنده = وحید موحدی
جریان سیال ذهن و تاثیر آن بر روایت در سینمای دهه هشتاد ایران

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 5-14

سید علی روحانی؛ وحید موحدی