نویسنده = امیرحسین چیت سازیان
تحلیل آثار رضا عباسی بر اساس روش ژیلبر دوران

دوره 1، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 31-52

امیرحسین چیت سازیان؛ اصغر جوانی؛ ملیحه حیدری