نویسنده = ابوالحسن قاسمی
ساختارشناتسی برنامه های "سبک زندگی" در تلویزیون

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 47-75

ابوالحسن قاسمی