مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی (JDVA) - واژه نامه اختصاصی