کلیدواژه‌ها = خوشنویسی
بررسی ویژگی‌های انتزاعی در نقاشیخط‌های صداقت جباری

دوره 2، شماره 6، آذر 1396، صفحه 31-47

حبیب الله صادقی؛ مرتضی افشاری؛ مینا محمدی