کلیدواژه‌ها = خورشید
نقش فرانگاره در ادراک تصویر

دوره 1، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 21-34

سعید زاویه؛ مازیار زند؛ امیر نصری؛ رامینه صراف زاده