دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 5-100 
2. نقش فرانگاره در ادراک تصویر

صفحه 21-34

سعید زاویه؛ مازیار زند؛ امیر نصری؛ رامینه صراف زاده