بررسی دید پیرامونی حشرات و قیاس آن در آثار علمی و هنری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه آزاد تهران